Wysokość zadośćuczynienia. Czyli ile Ci się należy?

Radca Prawny Kraków > Blog > Uncategorized > Wysokość zadośćuczynienia. Czyli ile Ci się należy?

Jaka jest wysokość zadośćuczynienia za skutki wypadku?

Kiedy doszło do wypadku, w którym Ty lub Twój bliski jesteście poszkodowani i odnieśliście obrażenia zastanawiasz się jaką kwotę zadośćuczynienia możesz otrzymać.

Co mówi na ten temat polskie prawo? W kodeksie cywilnym kwestia ta jest unormowana w przepisie artykułu 445 § 1 k.c. (zadośćuczynienie) w związku z artykułem 444 k.c. (odszkodowanie).

Art. 444. § 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Art. 445. § 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Odpowiednia suma

Zgodnie z zacytowanymi przepisami sąd może przyznać poszkodowanemu „odpowiednią” sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Żadne przepisy nie mówią wprost jaka jest ta „odpowiednia” suma i jak należy ją ustalić. W związku z powyższym nie należy oczekiwać, że zakład ubezpieczeń, który na mocy art. 805 § 1 kc w zw. z art. 822 § 1, 2 , 4 k.c. przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający (sprawca zdarzenia), sumę tę ustali w sposób prawidłowy kierując się wszystkimi kryteriami, które zostały wskazane w bogatym orzecznictwie Sądu Najwyższego, jeżeli pracownik zakładu ubezpieczeń otrzyma od poszkodowanego jedynie lakoniczne zgłoszenie szkody.

Niejednokrotnie bowiem nawet profesjonalni pełnomocnicy stron (adwokaci lub radcowie prawni), którzy nie mają doświadczenia w prowadzeniu tego typu spraw mają duże trudności w oszacowaniu sumy należnej poszkodowanemu, zwłaszcza że jej wysokość jest zależna od wielu czynników.

Odpowiednia, czyli ile?

Trzeba, więc uświadomić sobie, że nierealnym jest określenie odpowiedniej wysokości zadośćuczynienia bez dokładnej analizy każdego konkretnego przypadku. Niejednokrotnie poszkodowani są rozczarowani rozmiarem świadczenia, które uzyskali w ramach samodzielnego zgłoszenia szkody oczekując na sprawiedliwą decyzję zakładu ubezpieczeń. Tymczasem powierzając tę kwestię pełnomocnikowi, który potrafi w takich przypadkach podjąć odpowiednie działania mogliby uniknąć błędów związanych z brakiem doświadczenia w prowadzeniu postępowania przed zakładem ubezpieczeń. Należy podkreślić, że właściwie przeprowadzone postępowanie przedsądowe ma wpływ na finalną wysokość świadczenia, nawet jeżeli będzie konieczność wystąpienia z pozwem do sądu.

Chcesz poznać swoją kwotę? Pomożemy Ci ją przybliżyć: https://www.radcakrakow.pl/law/odszkodowania/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *