Spółka z o.o. – adresy Członków Zarządu KRS – termin!

Radca Prawny Kraków > Blog > Uncategorized > Spółka z o.o. – adresy Członków Zarządu KRS – termin!

Czy zdążyłeś w terminie?

Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), powinny sprawdzić czy wypełniły nowe obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o KRS, która weszła w życie w dniu 18 marca 2018 roku. Zgodnie z przepisami przejściowymi, obowiązek podpisania i przekazania oświadczeń o adresach osób reprezentujących podmiot wpisany do rejestru należało wypełnić do dnia 18 września 2019 roku.

Zgodnie z art. 34 ustawy nowelizującej:

„Art.  34.  Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek złożyć do akt rejestrowych aktualne oświadczenia, o których mowa w art. 19a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w zakresie obejmującym adresy do doręczeń, przy pierwszym wniosku składanym do sądu rejestrowego, nie później jednak niż w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że informacja o adresie do doręczeń znajduje się w aktach rejestrowych. „

Ten okres 18 miesięcy upływa właśnie w dniu 18 września 2019 roku.

Adresy członków zarządu spółki z o.o. KRS – co trzeba zrobić i z czego wynika obowiązek?

Obowiązek wskazywania adresów członków zarządu spółki z o.o. wynika z nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych, a to art. 167 § 3 k.s.h. a następnie po jego usunięciu i jednocześnie nowelizacji ustawy o KRS, która obowiązuje od 15 marca 2018 roku z przepisu art. 19a ust. 5 przedmiotowej ustawy. Nowelizacja wprowadziła przepis w następującym brzmieniu:

Art.  19a ust. 5 ustawy o KRS:
„5.  Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki. „

Od tego czasu, każdy podmiot wpisany do Rejestru a więc również spółka z o.o. ma obowiązek przekazania oświadczenia członków zarządu o ich adresach do doręczeń. Jak wskazuje się w doktrynie (co nie powinno dziwić przy analizie literalnego brzmienia powyższego przepisu), najlepiej jeżeli oświadczenie każdego z członków zarządu będzie odrębnym oświadczeniem, podpisanym przez tego członka zarządu, który oświadczenie składa – następnie taki dokument jest Zarząd jest zobowiązany przesłać do Krajowego Rejestru Sądowego – jak wskazano powyżej wraz z wnioskiem o wpis.

Czy można podać adres spółki?

Dopóki nie wprowadzono art. 19a ust. 5 ustawy o KRS a funkcjonował niewykreślony jeszcze wtedy przepis art. 167 § 3 k.s.h., w doktrynie nie było jednolitego stanowiska. Część komentatorów opowiadała się za koniecznością podania adresów zamieszkania Członków Zarządu, część natomiast, iż ma to być adres do doręczeń i nie musi się on pokrywać z tym pod którym Członek Zarządu zamieszkuje.

Jednoznaczna treść wyżej wymienionego przepisu jednoznacznie przesądza, że trzeba wskazać adres do doręczeń. Zapewne ucieszy to wielu Członków Zarządu, którzy nie chcieli by ich adres zamieszkania był dostępny w publicznym rejestrze – pamiętajmy o tym że dostęp do rejestru ma w zasadzie każdy.

Odpowiedź na zadane powyżej pytanie jest twierdząca – TAK możesz wskazać również adres spółki jako adres do doręczeń dla Członka Zarządu. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku wskazania adresu spółki jako adresu do doręczeń.

Zadbaj o to aby oświadczenia o adresach przekazać zgodnie z nowelizacją i nie pozostawać w zwłoce w wykonaniu tego obowiązku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *